Stočarstvo

Časopisi se mogu kupiti ili naručiti kod izdavača, Hrvatsko agronomsko društvo, Zagreb, Berislavićeva 6 ili na telefon/fax 01 48 72 493.
 

2008

05

UTJECAJ FILTRIRANJA I CENTRIFUGIRANJA RAZRJEĐIVAČA SPERME NA VIJABILNOST OHLAĐENE SPERME BIKA BUFALA (str.351-366)

INFLUENCE OF FILTRATION OR CENTRIFUGATION OF SEMEN DILUENT ON THE VIABILITY OF CHILLED BUFFALO-BULL SEMEN (str.351-366)

H. Amer, H. Mansour, A. El-Sayed, A. Swelum
Izvorni znanstveni članak

 

PDF
Hrvatski

 

ZAGORSKI PURAN – HRVATSKI TRADICIONALNI PROIZVOD ZA EUROPSKU UNIJU (str.367-372)

ZAGORJE TURKEY – TRADITIONAL CROATIAN PRODUCT
FOR THE EUROPEAN UNION
(str.367-372)

Dragutin Vincek, Miljenko Ernoić
Izlaganje sa skupa

 

PDF
Hrvatski

 

OPTIMALNI MODELI ZAŠTITE HRVATSKIH PASMINA DOMAĆIH ŽIVOTINJA (str.373-380)

THE OPTIMAL CONSERVATION MODELS FOR CROATIAN BREEDS OF FARM ANIMALS (str.373-380)

M. Ernoić, M. Posavi, D. Vincek
Izlaganje sa skupa

 

PDF
English

 

KLIMATSKE PROMJENE I ANIMALNA PROIZVODNJA (str.381-389)

CLIMATE CHANGES AND ANIMAL PRODUCTION (str.381-389)

Bara Vinković, Ranka Rajković, Marija Vučemilo,
Kristina Matković, Ružica Blažević
Izlaganje sa skupa

 

PDF
Hrvatski

 

PROJEKCIJA POVEĆANJA PROIZVODNJE KRAVLJEG MLIJEKA I GOVEĐEG MESA U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI (str.391-403)

PROJECTION OF INCREASE OF MILK AND BEEF PRODUCTION IN VARAŽDIN COUNTY (str.391-403)

D. Vincek, M. Ernoić, M. Posavi
Stručni rad

 

PDF
Engleski

 

SELEKCIJA U SVINJOGOJSTVU HRVATSKE
(str.405-415)

SELECTION IN SWINE BREEDING IN CROATIA
(str.405-415)

D. Vincek

Stručni rad

 

PDF
Hrvatski

 

HISTORIJAT ERGELE BORIKE I UZGOJ ARAPSKOG KONJA OD 1895. DO 2007. GODINE (str.417-429)

HISTORY OF THE BORIKE STABLES AND ARABIAN HORSE BREEDING FROM 1895 TO 2007 (str.417-429)

R. Telalbašić, E. Žiga, Alma Rahmanović

Stručni rad

 

PDF
Hrvatski